ICAB NV, gevestigd op Witte Patersstraat, 4 te 1040 Etterbeek en met ondernemingsnummer 876.709.853 (hierna ICAB of “wij”), verwerkt, als verwerkingsverantwoordelijke, uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679.  U kan ons contacteren per e-mail via dataprotection@amplitudeplus.be.

Ontvangers.  ICAB zal uw persoonsgegevens delen met Microsoft Innovation Center Brussels vzw, met ondernemingsnummer 0837.285.291 (hierna MIC Brussels), en met de verwerkers die ICAB en MIC Brussels bijstaan bij de uitvoering van hun maatschappelijke opdracht en bij de organisatie van het Amplitude+ programma waaronder de juryleden, de coaches en de experten evenals de IT-service providers die technische toepassingen en/of diensten leveren die aan de basis liggen van de IT-diensten en middelen waarop ICAB en MIC Brussels beroep doen voor het organiseren van de electronische communicatie en beheer van het programma waaronder Microsoft, Mailchimp, WordPress, etc.

Doeleinden.  Uw persoonsgegevens worden verwerkt (i) om u op geregelde tijdstippen en/of wanneer dit noodzakelijk is voor de goede organisatie van het programma informatie te verstrekken over het Amplitude+ programma, en (ii) de eventuele deelname van uw onderneming aan het Amplitude+ programma te organiseren. Als u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, dan worden uw persoonsgegevens ook verwerkt om u op de hoogte te houden van de activiteiten van ICAB en de activiteiten van MIC Brussels.

Wettelijke basis.  De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de gerechtvaardigde belangen te behartigen die zowel ICAB, MIC Brussels als uw onderneming hebben bij de goede organisatie van het Amplitude+ programma.   De verzending van onze nieuwsbrief is gebaseerd op uw toestemming (die u te allen tijde kan intrekken).

Bewaartermijn. ICAB bewaart de persoonsgegevens zolang ze nuttig zijn voor de organisatie van het Amplitude+ programma. Uw persoonsgegevens worden in elk geval gewist na vijf jaar te rekenen vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op op het jaar waarin wij uw persoongegevens hebben ontvangen. Indien u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief worden uw persoonsgegevens verwerkt zolang u uw toestemming niet intrekt.

Uw rechten. Als betrokkene heeft u het recht om ICAB en MIC Brussels te vragen om toegang tot uw persoonsgegevens en om de rectificatie van eventueel onjuiste of onvolledige gegevens.

U heeft ook het recht om gegevens te laten wissen indien (i) die niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, (ii) u uw toestemming intrekt waarop de verwerking berust in en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking, (iii) u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking of u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, (iv) u van mening bent dat de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt of (v) deze gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het Belgisch recht neergelegde wettelijke verplichting waaraan ICAB en/of MIC Brussels onderworpen zijn (is).

U heeft ook het recht om ICAB en/of MIC Brussels te verzoeken om de beperking van de verwerking indien (i) u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, dit gedurende een periode die ICAB en/of MIC Brussels in staat stellen (stelt) de juistheid van de persoonsgegevens te controleren; (ii) de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en u in de plaats daarvan verzoekt om de beperking van het gebruik ervan; (iii) ICAB en/of MIC Brussels de persoonsgegevens niet meer nodig hebben (heeft) voor de verwerkingsdoeleinden maar u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; (iv) u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van ICAB en/of MIC Brussels zwaarder wegen dan uw belangen.

U heeft ook het recht de persoonsgegevens, die u aan ICAB en/of MIC Brussels heeft versterkt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en u heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

U heeft verder het recht om bezwaar te maken, om redenen van uw specifieke situatie, tegen de verwerking van de persoonsgegevens gebaseerd op de gerechtvaardigde belangen van ICAB en/of MIC Brussels. Wij kunnen in dat geval uw persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij wij kunnen bewijzen dat er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

U kan deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar dataprotection@amplitudeplus.be.  U kan zich uitschrijven voor de nieuwsbrief (en dus uw toestemming intrekken) door hetzij – indien aanwezig –  de link “desabonneren” in de nieuwsbrief aan te klikken hetzij een e-mail te sturen naar dataprotection@amplitudeplus.be met vermelding in het ondertwerpveld “desabonneren nieuwsbrieven”.

Indien wij uw verzoek of uw klacht niet naar behoren kunnen beantwoorden heeft u de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.  U vindt meer informatie via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen.